ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លេខទូរស័ព្ទ ន...

លេខទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះទាក់ទង ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពេលមានបញ្ហា នៅទឹកដីឧត្ដរមានជ័យ

0

ឧត្តរមានជ័យ: បើលោកអ្នកទៅដល់ទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យ ហើយមានបញ្ហា អាចទាក់ទងឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ ទាំងនេះបាន ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទប្រចាំបញ្ជា ត្រៀមអន្តរាគមន៍២៤/២៤ម៉ោង៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.