ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ពាក្យអានដូចគ្...

ពាក្យអានដូចគ្នា តែន័យខុសគ្នា( Homophones )ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ

0

ពាក្យអានដូចគ្នា តែន័យខុសគ្នា( Homophones )ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ

នៅថ្ងៃនេះ យើងរៀនពាក្យអានដូចគ្នា តែន័យខុសគ្នាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀនអង់គ្លេស ហើយក៏ជួយឲ្យអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ បកប្រែ ព្រមទាំងការស្តាប់ផងដែរ៕

 

មតិយោបល់