ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ វេទិកា &#8220...

វេទិកា “The Ambassador’s Youth Town Hall “សម្រាប់​យុវជន​ជួប​សាកសួរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

0

វេទិកា “The Ambassador’s Youth Town Hall “សម្រាប់​យុវជន​ជួប​សាកសួរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

វេទិកា​នេះ​សម្រាប់​យុវជន​ជួប​សាកសួរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​វេទិកា “The Ambassador’s Youth Town Hall ” ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច និង​បច្ចេកវិទ្យា​

– ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨
– ដើម្បី​បំពេញ​ពាក្យ​តាម ​Online ៖ https://goo.gl/JAvKhp
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/MeeWXU

មតិយោបល់