ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រើប្រាស់...

ការប្រើប្រាស់This That These Those ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

0

ការប្រើប្រាស់This That These Those ពាក្យអង់គ្លេស

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់This That These Those ពាក្យអង់គ្លេស ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។

មតិយោបល់