ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលរាជធាន...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនតាមកាណូត (Taxi Boat)

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងស្តីពីការផ្អាកដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនតាមកាណូត(Taxi Boat) ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់