ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពី ការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញ ឬ ជ្រើសរើសយកលេខមួយចំនួន ដែលនឹងធ្វើការបញ្ចុះថ្លៃដូចខាងក្រោម៖

– ថយចាប់ពី ១ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៥០%
– ថយចាប់ពី ២ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៧៥%
– ថយចាប់ពី ៣ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៩០%
– ថយចាប់ពី ៤ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៩៥%
– ថយចាប់ពី ៥ស៊េរីទៅ៖ បញ្ចុះថ្លៃ ១០០% (មិនគិតថ្លៃ)

ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី៖
https://vehicle.mpwt.gov.kh/

ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF៖ http://mpwt.gov.kh/kh/documents/announcement/179

មតិយោបល់