ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត

Bee Production ពង្រឹងយុទ្ធនាការជួយឲ្យតារារបស់ខ្លួន ល្បីឈ្មោះ

ក្រោយបង្ហាញវត្តមានផលិតចម្រៀង ហើយមានបទថ្មីៗ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍ ផលិតកម្ម...