ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅបទដ្ឋានប...

សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់

0

សៀវភៅនេះ​​​ នឹងណែនាំយើងឲ្យយល់នូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់ ការសាងសង់ សម្ភារ: និងការងារសម្រាប់ការអនុវត្ត គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធខ្នាតតូច ។​ ដូច្នោះហើយអ្នករៀនផ្នែកសំណង់ស៊ីវិល គួរតែស្វែងយល់ពីឯកសារទាំងនេះ។


ទាញយកឯកសារ https://drive.google.com/open?id=0B7OmNithn8yCck9GTzF1ZkJ3RUU

មតិយោបល់