ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ របាប់លេខ Numb...

របាប់លេខ Number System ដែលយើងគួរចេះ ( ឯកសារទី២)

0

របាប់លេខ Number System ដែលយើងគួរចេះ

ខាងក្រោមនេះជារបាប់លេខ មានទាំងអង់គ្លេស ខ្មែរ និងបាលីដែលងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសិក្សាក្នុងការស្វែងយល់។

មតិយោបល់