ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូនដំ...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

0

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី អាហារូបករណ៍​រយ:ពេល​ខ្លី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយ ៖ https://kh.usembassy.gov/susi-scholars/

 

 

– សូម​ទាញ​យក​ពាក្យ​តាម​រយ: ៖ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F8BdXHj&h=ATP-DxdMPbb3SD5W8Qaf-UoATFLOnEknsdhqtP_U-ief7WFRvYD-8sYwoQU2hO1MIGDJaxdFGN2vV6EmO8nNTOFcAsDm5Jnc_JXFroRsAevT1MFEv1-Eie4bJ_NPYACTfZlVfLgY6qJLLC2dEd93d9wd9vzf9pYBStnHCShfNvZuYiwMSgsRHbkd0TuP7vU3MBRoI_B5dcx9ozDL8cTwdJwzo0mnoCiDk88GWwdK2R5QR52Vr8jvjlPI4szIwM5EwDnidwKpYUKSoSJq6z4P4Yk

មតិយោបល់