ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ពាក្យអង់គ្លេស...

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលរៀនអង់គ្លេសភាគច្រើនតែងច្រឡំ

0

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលរៀនអង់គ្លេសភាគច្រើនតែងច្រឡំ

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសភាគចំនួនតែងច្រឡំ ហើយពាក្យក៏ជាពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅផងដែរ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀនអង់គ្លេស ហើយក៏ជួយឲ្យអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងការស្តាប់ និងនិយាយ៕

មតិយោបល់