ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត បណ្តុំរូបភាពប...

បណ្តុំរូបភាពប្លែកដ៏គួ​រឲ្យអស់សំណើចនៅលើយន្តហោះ​

0

វាជារឿង​ស៊ាំចិត្តបំផុត នៅពេលដែល​អ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះ បានបង្ហាញសកម្មភាពប្លែក ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរ នៅជុំវិញ នោះ តប់ប្រមល់​អារម្មណ៍ ។
តើ​អ្នកធ្លាប់បានជួបដែរឬទេ នូវ​បញ្ហា​ទាំងនេះ នៅលើយន្តហោះ ​?

មតិយោបល់