ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ចំផ្ទះអ្នកណា...

​ចំផ្ទះអ្នកណាខ្លះ..? ដាច់ភ្លើង៣ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តាមតំបន់មួយចំនួន!..

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីអុនវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.