ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹង​ជ្រើសរើ...

ដំណឹង​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារ!

0

​ដំណឹង​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖

មតិយោបល់