ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ដាច់ភ្លើងរយៈពេល៤ថ្ងៃ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!..

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៤,១៥,១៦ និងទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលាមនិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់