ព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានជំងឺសើស្បែក

ភ្នំពេញ: ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺសើស្បែក អាចទៅព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩៖

មតិយោបល់