ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការ បំពុលខ្យល់សាធារណៈ

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការ បំពុលខ្យល់សាធារណ:

 

មតិយោបល់