ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាកាសធាតុតាមប...

អាកាសធាតុតាមបណ្ដាខេត្ត អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ និងត្រជាក់

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់