ព័ត៌មានជាតិ

ចង់ដឹងអត់ថា អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្ស ប្រចាំខែសីហាននេះ ទ្បើងឬចុះ?

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោ៖

ព័ត៌មានជាតិ

តើបងប្អូនចង់ដឹងទេថា ១ដុល្លារអាមេរិកអាចប្ដូរជាប្រាក់រៀលខ្មែរប៉ុន្មាន?

ភ្នំពេញៈ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា៖