ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងអត់ថា អ...

ចង់ដឹងអត់ថា អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្ស ប្រចាំខែសីហាននេះ ទ្បើងឬចុះ?

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោ៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.