ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងអត់ អត្...

ចង់ដឹងអត់ អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ ទ្បើង ឬចុះ?

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់