ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ទាំងនេះ គឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែល Apple នឹងប្រកាសចេញនៅព្រឹត្តិការណ៍ iPhone 8

នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងមកដល់ហើយ។...