A L T R O Z   N E W S

Rabies Vaccine

ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចលុបបញ្ជិកាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្គួតលើមនុស្ស ឈ្មោះRabies Vaccine

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចលុបបញ្ជិកា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្គួត លើមនុស្សចំនួន១មុខឈ្មោះRabies...

សូមជួយShare! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នូវ វ៉ាក់សាំង Rabies Vaccine

ភ្នំពេញៈ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹង...