ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កំពូលវចនានុក្...

កំពូលវចនានុក្រមពេទ្យ

0

ដូចជាយើងដឹងហើយថា ការសិក្សាមុខវិជ្ជាពេទ្យ វាពិតជាលំបាក ព្រោះតែនិស្សិតភាគច្រើនមិនយល់នូវពាក្យបច្ចេកទេស ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ហើយពេលខ្លះទៀតពួកគេយល់ពាក្យខុសក្នុងភាសាអង់គ្លេស។​ ក្នុងវចនានុក្រម ខាងក្រោមនេះអាចជួយអ្នកបាន ព្រោះវាមានការពន្យល់យ៉ាងច្បាស់នូវពាក្យនីមួយៗ ហើយមានការទទួលស្គាល់ពីនិស្សិតពេទ្យជាច្រើនជំនាន់ថែមទៀត។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrUW8yM3RwVmhwT0E

មតិយោបល់