ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅ Advance...

សៀវភៅ Advanced Language Practice ជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ ពាក្យ និងវេយ្យាករណ៍

0

សៀវភៅ Advanced Language Practice មួយនេះអាចជាជំនួយដល់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ឲ្យយល់ច្បាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ និងវាក្យសព្ទ ក្នុងភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrS3JSNWx5VDRENGc

មតិយោបល់