ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងចូលបម...

ការប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ

0

ក្រសួងសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណ:ជន សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឲ្យមានជ្រាបថា ក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន១៤៩នាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការប្រឡងដើម្បីទៅបំពេញការងារ នៅមន្ទីសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានី ខេត្ត។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

មតិយោបល់