ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រការត្រូ...

ការប្រការត្រូវអនុវត្តន៍ពេលមាន ផ្ទេកបន្ទោរ ផ្គរ រន្ទះ

0

ការប្រការត្រូវអនុវត្តន៍ពេលមាន ផ្ទេកបន្ទោរ ផ្គរ រន្ទះ

ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន នៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ ដូច្នោះបងប្អូនទាំងអស់គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពេលភ្លៀងធ្លាក់។​ រូបភាពខាងក្រោមអាចជួយបងប្អូនបានច្រើនក្នុងការ ការពារខ្លួនពេលភ្លៀងធ្លាក់។

មតិយោបល់