ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ឯកសារផលិតកម្ម...

ឯកសារផលិតកម្មដំណាំដូងសំរាប់កសិករខ្មែរ

0

ឯកសារផលិតកម្មដំណាំដូងសំរាប់កសិករខ្មែរនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ំណាស់សម្រាប់ កសិករ និង អ្នកចម្ការ ក្នុងការដាំដូងបែបគ្រួសារ និង ផលិតកម្ម។
បងប្អូនទាំងអស់គួរសាកល្បងវិធីសាស្រ្តទាំងអស់ដើម្បីទទួលទិន្នផលខ្ពស់៕
ទាញយកឯកសារ http://goo.gl/9sQKC9

មតិយោបល់