ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងប្រជែ...

ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សក្រឡាបញ្ជី ជំនាន់ទី៥

0

រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវ:តុលាការកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន​និងសិស្សនិស្សិតឲ្យបានជ្រាបថា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការក្រឡាបញ្ជីបម្រើការងារនៅតាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ថ្នាក់ ជាពិសេសនៅតាមបណ្តាលខេត្តឆ្ងាយមួយចំនួន
រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវ:តុលាការកម្ពុជានឹងរៀបចំ ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សក្រឡាបញ្ជី ជំនាន់ទី៥។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។

មតិយោបល់