ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ​អាហារូបករណ៍​...

​អាហារូបករណ៍​៣០០កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់​ឧត្ដមសិក្សា​ក្រោម​កម្មវិធី PENSS

0

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​ឧត្ដមសិក្សា​ក្រោម​កម្មវិធី PENSS ចំនួន​៣០០នាក់ សម្រាប់​ឆ្នាំ​ សិក្សា​២០១៧-២០១៨។

– ចាប់​ទទួល​ពាក្យ​ពី​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ។
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទំនាក់​ទំនង​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​វប្បធម៌ និង​អាហារូបករណ៍ នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា តាមរយ:​ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ៧២៤ ៨៧៤ ឬ​ Email ៖ sothinaking@yahoo.com ។

មតិយោបល់