ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ឱកាសការងាររដ្...

ឱកាសការងាររដ្ឋក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

0

ការប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារ ក្នងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: សូមប្រកាសជូនដំណឹង ដល់សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ទាំងពីរភេទ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: នឹងរៀបចម្ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួន ៩៣ កន្លែង ។

 

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ គឺចាប់ពី ថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ។
ពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ដល់ ១១:៣០នាទី។
ពេលរសៀល ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៧:០០នាទី។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៧:០០ នាទី ។

ទីកន្លែងទទួលពាក្យ បេក្ខជនត្រូវមកដាក់ពាក្យដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ នៅការិយាល័យបៀវត្ស ក្របខណ្ឌនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: ជាន់ទី៣ បន្ទប់ ៣០១។

កាលបរិច្ឆេទប្រឡង និងមណ្ឌលប្រឡង
សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទប្រឡង និងមណ្ឌលប្រឡង ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។

ទាញយកពាក្យប្រឡង

 

មតិយោបល់