ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ថ្...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ឆ្នាំ២០១៨

0

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ឆ្នាំ២០១៨

– ឯកទេស៖
១. Food Science and Technology
២. Public Health 
៣. Business Administration
– កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨
– បំពេញពាក្យ Online ៖ https://goo.gl/QjjEnG
– ដាក់ពាក្យទៅកាន់ទីតាំងទាំងបីដូចខាងក្រោម៖
១. ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា
២. សកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University
៣. ក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

មតិយោបល់