ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ របស់រដ្ឋាភិបាលព្រុយណេដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ របស់រដ្ឋាភិបាលព្រុយណេដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

រដ្ឋាភិបាលព្រុយណេនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដល់សិស្ស និស្សិតកម្ពុជាក្នុងការបន្តការនៅសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសព្រុយណេ។
ការបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ២៨ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៨ ។
ទាញយកពាក្យ https://goo.gl/ULoD5Q

 

មតិយោបល់