ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​ថ...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់​បណ្ឌិត នៅ​សកលវិទ្យាល័យ JENDERAL SOEDIRMAN ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធាណរដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ី

0

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់​បណ្ឌិត នៅ​សកលវិទ្យាល័យ JENDERAL SOEDIRMAN ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធាណរដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨
​- សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/dvsy49
– បំពេញ​ពាក្យ ៖ https://goo.gl/8uns8i
– ដាក់ពាក្យ​តាម​អ៊ីម៉ែល ៖ iro@unsoed.ac.id និង iro.unsoed1@gmail.com

 

មតិយោបល់