ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូន​ដ...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​៥០០នាក់ ចូលរួម​ជួយ​បង្កើត​ និង​គាំទ្រ​ក្លឹប​សិក្សា និង​ស្វ័យ​សិក្សា

0

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​៥០០នាក់ ចូលរួម​ជួយ​បង្កើត​ និង​គាំទ្រ​ក្លឹប​សិក្សា និង​ស្វ័យ​សិក្សា

-កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៨
-ទីតាំង​ទទួលពាក្យ៖ នាយកដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្ត្រ នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា
-ឯកទេស​ដែល​ផ្ដល់​អាទិភាព​៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ប្រវត្តិវិទ្យា និង​ភាសា​បរទេស។

មតិយោបល់