ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កម្រងលំហាត់គណ...

កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងពេទ្យ

0

សៀវភៅនេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកចង់ត្រៀមខ្លួនប្រឡងចូលរៀនឆ្នាំ១​ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល និងជាពុទ្ធិដ៏សំខាន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរ។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrY2tjRlR1QUQyOFU

មតិយោបល់