ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រើប្រាស់...

ការប្រើប្រាស់ Can និងCould   ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

0

ការប្រើប្រាស់ Can និងCould   ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់Can និងCould ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។

 

មតិយោបល់