ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដីណែនាំស...

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ប្រចាំរាជធានីខេត្ត និងទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ ២០១៨

0

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ប្រចាំរាជធានីខេត្ត និងទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ ២០១៨

ការប្រឡងសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី ខេត្ត ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមីនា ដោយឡែកការប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា និងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ នៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ ខេត្កកំពង់ចាម៕

មតិយោបល់