ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ទៅ...

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេស

0

ភ្នំពេញ: នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍ប្រទេសអង់គ្លេស សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​ ប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត(Sussex SPRU 50th Anniversary Scholarship)ជាច្រើនកន្លែង ដើម្បីទៅសិក្សានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យSussex ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម្រាប់
មុខវិជ្ជាដូចខាងក្រោម ៖

• Energy Policy Msc
• Project Management Msc
• Science and Technology Policy Msc
• Strategic Innovation Management Msc
• Sustainable Development Msc

កាលបរិច្ចេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត សូមអាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខាងក្រោមនេះ៖
http://www.sussex.ac.uk/spru/about/50years/scholarships/asapply

មតិយោបល់