ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ថ្...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ New Zealand សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨

0

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ New Zealand សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨

– ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/GiWQUG
– ដាក់​ពាក្យ ៖ https://goo.gl/CbsEhF

 

មតិយោបល់

Loading...