ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​វ...

អាហារូបករណ៍​វគ្គ​ខ្លី ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន

0

អាហារូបករណ៍​វគ្គ​ខ្លី ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/KzQKrn
– ទាញ​យក​​ពាក្យ ៖ http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login
– ដាក់​ពាក្យ​ ៖ ស្ថាន​ទូត​ចិន ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា (អគារ​លេខ​១៥៦ មហា​វិថី​ម៉ៅសេទុង រាជធានី​ភ្នំពេញ)

មតិយោបល់