-

អាហារូបករណ៍ SEARCAថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

អាហារូបករណ៍ SEARCAថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/adktiz
– ទាញ​យក​​ពាក្យ ៖ https://goo.gl/Vwcmst

មតិយោបល់