ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងចូលបម...

ការប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល

0

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណ:ជន សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យមានជ្រាបថា ក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន៧១០នាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការប្រឡងដើម្បីទៅបំពេញការងារ នៅក្នុងក្រសួង ។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

មតិយោបល់