សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារ

ទាញយទម្រង់បំពេញព័ត៌មាន
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប(1) x ២ ច្បាប់
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប(2) x ១ ច្បាប់
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើស x ១ ច្បាប់

មតិយោបល់