សិក្សា និងអប់រំ

ការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា​ សម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា​ សម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល នៅបណ្ដាលមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា

មតិយោបល់