ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ជប៉ុន ប្រមូលដ...

ជប៉ុន ប្រមូលដុំថ្មមានមាត់ដូចមនុស្ស មកដាក់តាំងពិព័រណ៍

0

ការដាក់តាំងបង្ហាញពិព័រណ៍ដុំថ្ម ដែលមានមុខមាត់ដូចទំរង់មុខមនុស្ស ដែលបានប្រមូលពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងប្រទេសជប៉ុន មានការចាប់អារម្មណ៍និងមានមនុស្សម្នា ចូលរួមច្រើនកុះករ ហើយនេះជាពិព័រណ៍វត្ថុចម្លែកលើពិភពលោក ក្នុងការសបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យ របស់ធម្មជាតិ ។

Chinsekikan ឬពិព័រណ៍ចម្លែកអំពីថ្ម ចាប់ផ្ដើមតាំងបង្ហាញនៅក្នុងទីក្រុង ជីជីប៊ុ ខេត្ត សៃតាម: ប្រទេសជប៉ុន មានការរៀបចំ ដាក់បង្ហាញថ្មប្រភេទខុសៗគ្នា ជាង ១៧០០ ដុំ ដែលប្រមូលមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ៕

%e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-1 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-2 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-3 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-4 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-5 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-6 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-7 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-8 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-9 %e1%9e%8a%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98-10

ប្រភព ៖ Meekhao

មតិយោបល់