ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ការផ្តល់ជូនតម...

ការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេស Xbox One S ក្នុងថ្ងៃ Black Friday

0
xbox-one-s-hero-1

Black Friday គឺជាថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យអំណរព្រះគុណ ដែលគេតែងប្រារព្ធឡើង នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយជាថ្ងៃដែលទីផ្សារទំនិញ មានភាពមមារញឹក និងជាថ្ងៃឈប់សម្រាក សម្រាប់រដ្ឋមួយចំនួនផងដែរ។

ជាទូទៅទីផ្សារទំនិញនៅលើពិភពលោក ជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មានការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញជាច្រើន មុនថ្ងៃ Black Friday មកដល់។ ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ ក្រុមហ៊ុន Xbox បានផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេស សម្រាប់ផលិតផល Xbox មួយចំនួនមុនថ្ងៃ Black Friday មកដល់៖

1. តម្លៃ ២៤០ ដុល្លារ សម្រាប់ Xbox One S Minecraft bundle ទំហំ 500GB នៅហ៊ាងទំនិញ Costco ឬស្វែងរកតាមរយ:ហ៊ាងទំនិញអនឡាញ (Online) Best Buy, Toys R Us និង GameSpot ក្នុងតម្លៃ ២៥០ ដុល្លារ។

001

2. តម្លៃ ២៥០ ដុល្លារ សម្រាប់ Xbox One S Gears of War 4 special edition ទំហំ 500GB នៅហ៊ាងទំនិញ GameSpot ឬទំហំ 1024 GB តម្លៃ ៣០០ ដុល្លារ។

002

3. តម្លៃ ២៥០ ដុល្លារ សម្រាប់ Xbox One S Battlefield 1 bundle ទំហំ 500GB នៅហ៊ាងទំនិញ Walmart & Toys R Us៕

003

មតិយោបល់