ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តម្លៃសាំងឡើង ...

តម្លៃសាំងឡើង ៥០រៀលទៀតហើយ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន: សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២២ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថា ស្ថានីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តការលក់ តាមតារាតម្លៃរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់