ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មន្ទីរពេទ្យអង...

មន្ទីរពេទ្យអង្គឌួង មានទទួលពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ គ-ថ្លង់(ពីកំណើត) និងបាត់បង់សំឡេងស្តាប់មិនសូវលឺ (ត្រចៀកធ្ងន់) ចាប់ពីអាយុ២ឆ្នាំឡើង

0

ភ្នំពេញ: មន្ទីរពេទ្យអង្គឌួង មានទទួលពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ គ-ថ្លង់(ពីកំណើត) និងបាត់បង់សំឡេងស្តាប់មិនសូវលឺ (ត្រចៀកធ្ងន់) ចាប់ពីអាយុ២ឆ្នាំឡើង ចង់ជ្រាបកាន់តែលម្អិត សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.