ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងធនធានទឹ...

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ ផ្អាកការបង្ហាញទិន្នន័យរ៉ាដានៅលើគេហទំព័រឧតុនិយម!

0

យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ជូនជ្រាបជាព័ត៌មាន អំពីការផ្អាកការបង្ហាញទិន្នន័យរ៉ាដានៅលើគេហទំព័រឧតុនិយម​៖

មតិយោបល់